Fönsterblogg.se hamburgershape

Miljöpolicy

Denna verksamhet skall drivas på ett sätt som tillåter oss att värna om vattnet och luften som är en förutsättning för vår fortlevnad och utveckling.

Vi ska hushålla med råvaror, material och energi samt minimera användningen av icke förnyelsebara material och bränslen. Vi ska sträva efter att ha ett kretsloppstänkande där vi skall minimera uppkomsten av avfall samt så långt som möjligt återvinna papper och egna restprodukter till nya produkter och energi.

Våra minimikrav skall vara att följa tillämplig miljölagstiftning och andra relevanta krav, men vårt miljöarbete skall också vara förebyggande samt sträva efter ständiga förbättringar. Genom detta vill vi aktivt arbeta för en långsiktig bärkraftig utveckling i samhället.