Fönsterblogg.se hamburgershape

Personsäkerhet

Utdrag från BBR 8:353 

Från  1 Juli 2008 gäller nya BBR regler för säkerhet mot skärskador för glas.

8:353 Skydd mot skärskador

Glasytor ska utformas så att risken för skärskador begränsas. (BFS 2008:6).

 Allmänt råd*
 Termiskt härdat säkerhetsglas enligt SS-EN 12150-2, som klarar lägst
 Klass 1(C)2 eller lammellglas som  säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar
 lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas i:
- glasräcken,
- glasytor i entréer och kommunikationsutrymmen om avståndet från
glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 1,5meter,
- glasytor i enskilda bostadslägenheter om avståndet från glasytans
underkant till golvet eller marken är mindre än 0,6 meter,
- glasytor i andra utrymmen där barn kan vistas än bostäder om av-
ståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än
0,8 meter. Glasytor i dörrar i skolor och förskolor bör dock ha härdat eller laminerat glas om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken
är mindre än 1,5meter.
I de fall en dörr eller ett parti glasas med små rutor kan glas som inte klassas som säkerhetsglas användas. (BFS 2008:6).

*Skillnaden mellan föreskrifter och allmänna råd, är att en regel som ska följas medan ett allmänt råd inte är bindande. Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla den tvingande regeln (lag,förordning eller myndighets föreskrift) till vilken det allmänna rådet är kopplat. Anledningen till detta upplägg är att myndigheten inte vill hindra den tekniska utvecklingen genom alltför detaljstyrande regler. Om man väljer att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet ska man kunna visa att den tvingande regeln ändå uppfylls.  Ett allmänt råd kan även innehålla en upplysning eller en hänvisning